สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร. อมร พิมานมาศเลขาธิการสภาวิศวกร และนายเกษม กุหลาบแก้ว ประธานกรรมการจรรยาบรรณ ได้เข้าพบนาย Liu Weiqun ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท China Railway Design Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 และความร่วมมือกับสภาวิศวกรจีนในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร