สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.50 นาฬิกา สภาวิศวกรจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “บทเรียนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถล่มที่จังหวัดชัยนาท” นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายอรรถสิทธิ ศิริสนธิ ผู้ชำนาญการพิเศษทดสอบความรู้ความชำนาญฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา นายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่ง สภาวิศวกร ได้ตั้งข้อสันนิษฐานของการพังถล่มอาจจะมาจากสาเหตุดังนี้ 1. นั้งร้านเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอ ประกอบติดตั้งไม่ถูกต้อง และ 2. การก่อสร้างได้ดำเนินการ ผิดไปจากแบบแปลงหรือไม่ ซึ่งสภาวิศวกรจะดำเนินการตรวจสอบทางจรรยาบรรณต่อไป

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร