สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา สภาวิศวกรจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “แถลงผลการดำเนินงานทดสอบวิศวกรและสถาปนิกจีน รุ่น 1 โครงการรถไฟความเร็วสูง” ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายประภากร วทานยกุล กรรมการสภาสถาปนิก ซึ่งการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

    สำหรับการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน ที่ผ่านมานั้น มีวิศวกรจีนเข้ารับการอบรมและทดสอบจำนวน 77 คน ในส่วนของการทดสอบนั้นประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เกี่ยวข้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณ มี 50 ข้อ เกณฑ์ผ่านพิจารณาที่ 60% หรือ 30 ข้อ ส่วนข้อสอบชุดที่ 2 เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคและสภาพท้องที่ของประเทศไทย มี 100 ข้อเกณฑ์ผ่าน 60% หรือ 60 ข้อ

    สำหรับผลการทดสอบวิศวกรจีน 77 คนในรุ่นที่ 1 นั้น วิศวกรจีนทั้ง 77 คนผ่านการทดสอบข้อสอบชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทั้ง 77 คน โดยข้อสอบชุดที่ 1 คะแนนตำ่สุด 39 คะแนนสูงสุด 48 และคะแนนเฉลี่ย 44 คะแนนซึ่งผ่านเกณฑ์ 30 คะแนนทุกคน และสำหรับข้อสอบชุดที่ 2 คะแนนต่ำสุด 76 คะแนนสูงสุด 89 และคะแนนเฉลี่ย 82 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ 60 คะแนนทุกคน จากนี้ไป สภาวิศวกรจะออกใบรับรองผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ให้แก่วิศวกรจีนต่อไป

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร