สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดยนายชูเลิศ จิตเจือจุน ร่วมด้วยนายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล, นายอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ, คุณวัฒนพงษ์  หิรัญมาลย์ ผู้ชำนาญการด้านโยธา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท เกิดพังถล่มขณะกำลังก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 30 กันยายน นั้น ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนที่พังถล่ม อาจเป็นบริเวณช่วงคอสะพาน หรือ approach slab ซึ่งสาเหตุที่ทำให้พังถล่มนั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากนั่งร้านที่รองรับพื้นคอนกรีตดังกล่าวพังถล่มไป สำหรับสาเหตุที่นั่งร้านถล่มนั้น มีได้หลายปัจจัย เช่น

  1. นั่งร้านไม่เพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักพื้นสะพาน
  2. การประกอบติดตั้งนั่งร้านไม่ถูกต้อง
  3. วัสดุที่นำมาใช้ทำนั่งร้านไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้มาตรฐาน
  4. พื้นดินที่รองรับนั่งร้านเกิดการทรุดตัวลงไป

  สืบเนื่องจากสะพานที่กำลังก่อสร้างนั้น เป็นสะพานขนาดใหญ่ ที่มีช่วงยาวเกิน 10 ม. เข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม จึงต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร เข้าไปออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งนี้แม้ว่า ข้อสันนิษฐานสาเหตุการพังถล่มเบื้องต้นอาจเกิดจากนั่งร้าน แต่ก็ยังไม่ตัดปัจจัยอื่นๆ ออกไปเช่น การออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น โดยสภาวิศวกรจะเรียกวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อไป

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร