สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 สภาวิศวกร โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมและพื้นฐานความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 310 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร