สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 MRA-Mutual Recognition Arrangement และ CPD และนายณรงค์ ประภายนตร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ ดร.กมล ตรรกบุตร ดร. อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา นายณรงค์ ประภายนตร์ นายสมศักดิ์ อัตประชา และ ดร.อภิวันท์ พลชัย อนุกรรมการและผู้ชำนาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงานและสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร