สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สภาวิศวกรจัดการอบรม หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดย ศ. ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร อาจารย์วุฒิพงศ์ บุญนายวา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทุกท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น เรียนรู้วิธีปรับปรุงการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร