สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกรจัดงานสัมมนา “รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน TABEE” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.ธัชชัย สุมิตร ที่ปรึกษา และ รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เป็นวิทยากรรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน TABEE ของสภาวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนการดำเนินงานที่สภาวิศวกรกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการศึกษาในการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์กับสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร