สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกรจัดการเสวนา เรื่อง “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve” จากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) ผลกระทบต่อวิศวกร” โดย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ กรรมการบริหารด้าน Professional Activity, IEEE Power and Energy Society Chapter, Thailand Section เป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงบ่ายได้มีการเสวนาเรื่อง “บทบาทวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกับโครงการขนาดใหญ่” โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ ผู้แทนสภาสถาปนิก และ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ โสฬศ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 185 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร