สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 MRA-Mutual Recognition Arrangement และ CPD และนายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงานและสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร