สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน ประกอบด้วย
  1. นายธีรภัทร แก้วประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  2. นายศุภพล ทาบึงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. นายเป็นหนึ่ง เครือชาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. ว่าที่ร้อยตรีอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. นายธีรพล เตชะเสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร