สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรมเอสซี ปารค์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง ข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนายโกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานและ การสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร