สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 สภาวิศวกร โดยคณะทำงานศึกษามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ จัดการสัมมนาระดมสมอง เรื่อง “การจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร         ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานศึกษามาตรฐาน  การปฏิบัติวิชาชีพสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และนายเลิศชาย พาชีรัตน์ อนุกรรมการคณะทำงานศึกษามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ การจัดสัมมนามีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหา และอุปสรรคในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบประกอบอาคารสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยมีผู้นำกลุ่มในการจัดสัมมนาระดมสมอง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระบบไฟฟ้ากำลัง นายเลิศชาย พาชีรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่ 2 ระบบปรับอากาศ นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่ 3 ระบบสุขาภิบาล นายประสาน รัตนสาลี เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่ 4 ระบบดับเพลิง นายธวัช มีชัย เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่ 5 ระบบเครือข่ายสื่อสาร นายสุรินทร์ กิตติธรกุล เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 87 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร