COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ประจำปี :

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “PM 2.5 : การป้องกันและการรับมือและระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ PM 2.5 ฝุ่นทะลุปอดอันตรายถึงตายจริงไหม วิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายวราวุธ เสือดี บรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบกำจัด PM 2.5 นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล บรรยายหัวข้อ ระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและศึกษาดูงานระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร สถานที่อาคารรับน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 64 คนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร    เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิศวกร วิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ บรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน และการสอบสัมภาษณ์เลื่อน ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน และการสอบสัมภาษณ์เลื่อน ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 44 คน


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สภาวิศวกร ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  จัดงานแถลงข่าว “3 องค์กรผนึกกำลังปักธงมาตรฐาน BIM ครั้งแรกในประเทศไทย อุดหนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง 1.3 ล้านล้านบาท สู้ศึกเศรษฐกิจการค้า และดิสรัปชั่น” โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ และนายทรงพล ยามนาค ผู้แทนสภาสถาปนิก และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการ วสท. และประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เป็นผู้แถลงข่าวและร่วมเสวนาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน BIM ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน  ดังนี้
1. นางสาวพรรค์นภัส หนุนชู                  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
2. นายดุรงค์กร เดชอาญา                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
3. นายธีรชล เที่ยงคาม                        มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4. นายอัศวชัย สุริวรรณ                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
5. นายพลภัทร  ภักดีโยธิน                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดงานเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาวิศวกรได้รับเกียรติจาก ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดงานเสวนา โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงเสวนาได้รับเกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน ร่วมด้วย นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิศวกรนายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางราง โดยมี ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้รับความสนใจจากสมาชิกและมีสื่อมวลชนให้ความในใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บทสรุปของการเสวนาจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.วศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายในหัวหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับสามัญวิศวกร และเฉพาะทางวิทยากรประกอบด้วย นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร บรรยายในหัวข้อ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต บรรยายร่หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นายมานพ ศรีตุลยโชติ เป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การยื่นเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 56 คน


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.วศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อแนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 วิทยากรประกอบด้วย นายประสงค์ นรจิตร์ บรรยายในหัวข้อ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต บรรยายร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 57 คน


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรได้จัดงานสัมมนา "บริบทการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ" ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดังนี้    รศ.สฤทธิ์เดช    พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 บรรยายในประเด็น “บริบทการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ” คุณเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอีซี                เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ประกอบการ และ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเรียบร้อยแล้วแนะนำการนำเสนอผลงานด้านวิศวกรรมดีเด่น โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เห็นมุมมองของผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการหาโอกาสในการเข้าไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศต่อไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ณ ห้องชมทะเล ชั้น 8 โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผูู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกิดความตระหนักในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันกับสมาชิกสภาวิศวกร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งสภาวิศวกรได้รับเกียรติจาก นายเกษม กุหลาบแก้ว ประธานกรรมการจรรยาบรรณ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม" และ นายสุวิช ลิ่มทอง กรรมการจรรยาบรรณ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "กรณีศึกษาการกระทำผิดจรรยาบรรณ"
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรร่วมจัดงานเสวนา เรื่อง “20 ปี แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นการจัดร่วมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ SATA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก “เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งสภาวิศวกรได้รับเกียรติจาก นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอำนวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียรผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้เข้างานจำนวนมาก

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศ ที่ 57/2562 เรื่อง โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร โดยมีผู้สนใจส่งแบบตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดโครงการฯ โดยวิธีประกวดแบบ จำนวนทั้งสิ้น 106 ราย รวมทั้งสิ้น 139 ผลงาน โดยคณะทำงานกำกับดูแลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี สภาวิศวกร ได้พิจารณาตัดสินแบบตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และกรรมการสภาวิศวกร เป็นเกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แบบตราสัญลักษณ์ของ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง ได้แก่ แบบตราสัญลักษณ์ของ นายรัชพล พัตนถาบุตร์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ แบบตราสัญลักษณ์ของ นางสาวลลิดา ศิลปนาฬิก เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” ณ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการและรองประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อแนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  วิทยากรประกอบด้วย นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยากรโดย นายวีรวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 20 คน


5 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บรรยายในหัวข้อ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบปรับอากาศ และ Air Conditioning System Design & Installation วิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายกมล ตรรกบุตร บรรยายหัวข้อ กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นายอภิวันท์ พลชัย บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายณรงค์ ประภายนตร์ แนะนำวิธีการเขียนผลงา และการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 76 คน


5 ตุลาคม 2562 สภาวิศวกรจัดกำหนดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ณ โรงแรมเดอะพรรณราย  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยากรบรรยายในงานประกอบด้วย นายลือชัย ทองนิล บรรยายให้ความรู้ในการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน นายเกษม กุหลาบแก้ว บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี  ปิ่นไพสิฐ บรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 64 คน

จำนวนหน้า :  1 2 3 4