สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ประกาศใช้ สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปให้กลุ่มจังหวัดภายในเดือนมีนาคม 2560 วงเงินงบประมาณ 75,077.2 ล้านบาท

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด www.pad.moi.go.th 


วันที่ : 08 มี.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร