COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 60 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 


วันที่ : 11 ต.ค. 2019