COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


รับจำนวนจำกัด 60 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th กรุณา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 08 ต.ค. 2019