COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเผยแพร่แนวทางในการขอรับใบอนุญาตแก่สมาชิก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในเขตภาคใต้

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรม  อุตสาหการ” ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0 7428 7007 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 26 ก.ย. 2019