COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมนันทา 3-4 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมนันทา 3-4 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th กรุณา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

2.กฏกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

3.การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร

4.การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

5-6.ความรู้เรื่องระบบปรับอากาศและ Air conditioning

 

 

 

 


วันที่ : 19 ก.ย. 2019