COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องชมทะเล ชั้น 8 โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559และส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำความผิดทางด้านจรรยาบรรณ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องชมทะเล ชั้น 8 โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 04 ก.ย. 2019