COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี” วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี”วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 60 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695หรือ 0-2935-6697

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

1. พ.ร.บ.วิศวกร และ วิศวกรอาเซียน

2.แนะนำวิธีการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร

 

 


วันที่ : 23 ส.ค. 2019