COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

สัมมนาแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรรณศิริ ชั้น 1 โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรรณศิริ ชั้น 1 โรงแรมเดอะพรรณราย  จังหวัดอุดรธานี 

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่  www.coe.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับ

2. กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร

3. แนะนำวิธีการเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ 

4. ความรู้เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน

5. ความรู้การออกแบบระบบไฟฟ้า

 


วันที่ : 16 ส.ค. 2019