COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน

 

สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 05 ส.ค. 2019