สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์คกรุงเทพฯ

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯรับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.thกรุณา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

2  กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

3. การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ภาคี เป็น สามัญวิศวกร

4. การขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกรพิเศษ

5. Mechanical Plumbing

ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562


วันที่ : 26 ก.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร