สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเคมี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี”วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 60 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695หรือ 0-2935-6697

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. พ.ร.บ วิศวกร โดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม

2. แนะนำวิธีการเขียนผลงาน ผศ.ดร.วีรวัฒน์


วันที่ : 12 ก.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร