COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การสัมมนาแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพรินทร์ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ในสาขาวิศวกรรมโยธแก่บุคลากรในหน่วยงาน

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพรินทร์ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือ Call Center  ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

(สมาชิกที่สนใจ กรุณา Download เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ Link ด้านล่าง)

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่

1. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

2. ฐานรากของอาคารและการตรวจสอบ

3. พื้นฐานวิศวกรรมโยธา (สำหรับวิศวกรภาคีพิเศษ)

4. การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง Construction Engineering/Transportation Engineering

5. การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 14 มิ.ย. 2019