COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 3 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (5 PDU)

สภาวิศวกร ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 3 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 100 คน ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามกำหนดการ

* สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ สายด่วน 1303 ต่อ 1802

 


 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดเสวนา


วันที่ : 23 พ.ค. 2019