COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกร ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม    ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 100 คน ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามกำหนดการ

 

* สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ สายด่วน 1303 ต่อ 1802 หรือ นางสาววีณา กรุดเงิน โทร 02 184 4600-9 ต่อ 527

 


 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดเสวนา


วันที่ : 07 พ.ค. 2019