COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

เชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมเสวนา ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 ต้นเหตุและผลกระทบ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกร ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 1 ต้นเหตุและผลกระทบ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 100 คน ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดตามกำหนดการ

* สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ สายด่วน 1303 ต่อ 1802 หรือ นางสาววีณา กรุดเงิน โทร 02 184 4600-9 ต่อ 527

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการเสวนา


วันที่ : 23 เม.ย. 2019