สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจ เพื่อเป็นสาขาส่งเสริม วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

                    สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมการสำรวจและการแผนที่ประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจ เพื่อเป็นสาขาส่งเสริม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญ และบทบาทของสภาวิศวกรกับวิชาชีพวิศวกรรม ให้วิศวกรสำรวจและวิศวกรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจได้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรในการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพสาขาส่งเสริม ให้วิศวกรสำรวจและวิศวกรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพสาขาส่งเสริม และเข้าใจโครงสร้างระเบียบ หลักการ คุณสมบัติ ของวิชาชีพสาขาส่งเสริม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมวิศวกรสำรวจและวิศวกรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

                   โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 10 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร