สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ยกเลิก) การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (3 PDU)

ยกเลิกการจัดสัมมนา

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจำนวนหน่วยความรู้ที่ได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 21 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร