สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง "การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม" ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี What-if, Checklist, FMEA และ HAZOP และให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้งาน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 80 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 80 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 40 คน

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 24 ต.ค. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร