สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกร” วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

          ด้วยสภาวิศวกรมีนโยบายในการกำหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรแต่ละสาขา คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดทำกรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร ให้สอดคล้องตามร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....  เพื่อให้วิศวกรมีการสร้างเสริมประสบการณ์และประเมินความสามารถของตนเองตามกรอบความสามารถของสภาวิศวกร และการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องตามกรอบความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และยกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

 

          สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกร” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 80 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 12 ต.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร