สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา)  เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเทคนิค ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้ท่านมีทักษะในการสัมภาษณ์ การแนะนำเจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม อย่างมืออาชีพ และรู้วิธีการทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเพื่อการดำเนินงานจนจบขบวนการ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 150 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 150 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 75 คน


 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 17 ส.ค. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร