สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา)  เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงมาตรฐาน วิธีการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความพร้อมในการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 80 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 80 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 40 คน

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 26 มิ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร