สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ ได้รับทราบและเข้าใจหลักการจัดการมลพิษเสียงและของเสียอันตรายที่ถูกต้อง และการประยุกต์การคำนวณต่างๆ มาเป็นในรูปแบบของกราฟหรือสื่อการสอนที่ช่วยให้ออกแบบและแก้ไขปัญหาได้ง่ายและสะดวกขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถช่วยกันเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปได้ในวงกว้างต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกำหนดจัดในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย” ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 


 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 20 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร