สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-5 ปีได้รับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับวิศวกร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร ความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695  หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)” ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 24 พ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร