สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการบรรยาย)การเสวนา เรื่อง “การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.9” วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม โนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันพร้อมบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันและสรุปผลเสนอผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างจริงจัง

            

             สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.๙” วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม โนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕ หรือ ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

- โดย นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โดย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

- โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โดย นายรัชทิน ศยามานนท์ กรรมการสภาวิศวกร อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร