สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวิชาการ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น             

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 12.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2  โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น  จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนรับจำนวนจำกัด 50 คน/วัน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560    วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 27 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร