สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) เรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ ได้รับความรู้และเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน การใช้งาน การบํารุงรักษา ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งานและการดูแลระบบ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนําหลักไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี ซึ่งกำหนดจัดในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา 1 (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนา 2 (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนา 3 (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนา 4 (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนา 5 (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนา 6 (pdf)

 

 


วันที่ : 05 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร