สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ ปรับปรุง เผยแพร่แนวทางและองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญ ส่งเสริมให้สมาชิกนำเอกสารไปใช้เป็นแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สนับสนุนและส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรเพิ่มขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1” วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน โดยรับสมัครผู้ที่ผลงานผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 20 คน และผู้ที่สนใจ รับจำนวน 30 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 30 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร