สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกรร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ รับทราบและเข้าใจสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ... ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม” ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คนวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 29 พ.ย. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร