สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “เทคนิคพิจารณ์การแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (ภาคเช้า 3 PDU และภาคบ่าย 3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับอาจมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เทคนิคพิจารณ์การแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี” ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2559 (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

 

 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           เวลา 08.30 - 12.00 น.

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 


สาขาวิศวกรรมเคมี                   เวลา 13.00 - 16.00 น.

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัดสาขาละ 50 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น.


วันที่ : 24 พ.ย. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร