COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 109/2562 เรื่องการประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้น

 

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ 109/2562 เรื่องการประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และขอบเขตงานจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สภาวิศวกรจึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว


วันที่ : 18 ก.ย. 2019