COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

ประกาศการรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)

อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 6-6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1-1/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และ (2) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

สาขาวิศวกรรมโยธา  จำนวน 7 คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเคมี  จำนวน 1 คน

 

2. กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562) ระหว่างเวลา 8.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2 ถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 1303 ต่อ 1501 ถึง 1511 โทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 

 

3. สมาชิกสภาวิศวกรซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ต้องกรอกแบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัครตามข้อ 2

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ : 02 ก.ย. 2019