สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กรณีปัญหาเครนถล่ม ป้ายถล่ม ตึกถล่ม ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกรได้รับรายงานการเกิดเครนถล่มจากการก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ มาหลายครั้งต่อเนื่องกัน
สภาวิศวกรจึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ไร้ความรับผิดชอบและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สภาวิศวกรในฐานะองค์กรกำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ควบคุมงาน บริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ก่อเหตุดังกล่าว เนื่องจากเป็นอาคารที่เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุม จึงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก
สภาวิศวกร เป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง โดยวิศวกรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทั้งนี้หากมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในขณะที่เกิดเหตุดังกล่าว แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและวิชาการ หรือมีเหตุอื่น ๆ ที่อาจเข้าข่ายความผิดจรรยาบรรณ
สภาวิศวกรจะดำเนินการทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งอาจมีโทษสูงสุดคือ เพิกถอนใบอนุญาต โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ควบคุมงาน

โดยกรณีหากปรากฎว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตฯ จะมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคล สภาวิศวกรจะกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีด้วยเช่นกัน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45 มาตรา 71 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับสภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในเรื่องดังกล่าวซ้ำอีก ดังนี้

1. การก่อสร้างในแต่ละเขตพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อสร้าง และมีสำนักงานเขตแต่ละแห่งเป็นผู้ดูแลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว กรณีหากมีการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต สำนักงานเขตสามารถระงับการก่อสร้างได้ทันที จนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

2. ผู้ดำเนินการติดตั้งเครน และผู้บังคับควบคุมเครนส่วนใหญ่ อาจไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเครน ทำให้ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้มีการพังหรือถล่ม กรุงเทพมหานครควรกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผู้บังคับ ผู้ควบคุมเครน และผู้ติดตั้งเครน ที่มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3. การใช้ทาวเวอร์เครนชนิดยาว อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่แออัด จึงควรใช้เครนแบบกระดก (Luffing Crane) ซึ่งเป็นเครนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของตนเอง ไม่ล้ำไปพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งในต่างประเทศที่มีพื้นที่เหมือนกรุงเทพฯ จะมีการบังคับให้ใช้เครนแบบกระดกเท่านั้น แต่ปัจจุบันในกรุงเทพฯ ยังมีการใช้เครนแบบชนิดยาว ซึ่งไม่เหมาะสม ดังนั้นกรุงเทพมหานคร ควรมีการกำกับดูแลในการใช้งานให้เป็นไปตามประเภทและพื้นที่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดความสูญเสียได้

4. สภาวิศวกรมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ สภาวิศวกรจะร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างต่อไป


วันที่ : 20 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร