สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 2/2562

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ และ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานสภาวิศวกร

 

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                                                    สอบเวลา         ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                                          
    - มาตรฐานการติดตั้ง/ออกแบบระบบไฟฟ้า                     สอบเวลา         ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
    - กลุ่มวิชามาตรฐาน                                                     สอบเวลา         ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.     

๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                
    - Pump, Fan and Compressor                                  สอบเวลา         ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
    - Boiler, Pressure Vessel and Piping                        สอบเวลา         ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
    - Air conditioning and Refrigeration                          สอบเวลา         ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
    - Machine Design                                                     สอบเวลา         ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.     

 

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒) 

 

วิธีการประกาศ

 ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 


วันที่ : 14 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร