COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

เปิดวิสัยทัศน์คณะกรรมการสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 : โดย Daily Boom

 

สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 (2562-2565)    

นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร  และ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เป็นเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะกรรมการคนใหม่ในตำแหน่งต่างๆ พร้อมกันนี้   นายสุวัชชวีร์ ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย  ร่วมทำงานกับสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าบริหารวิชาชีพระดับนานาชาติ 

หลังทำพิธีกราบสักการะไหว้พระวิษณุกรรม ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อเร็วๆ นี้

 

อ่านข่าวต้นฉบับ

https://www.dailyboomm.com/PRNewsUpdate/2019/04/20/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3/


วันที่ : 21 เม.ย. 2019