สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2562

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

รายวิชาสอบ
๑. สาขาวิศวกรรมยธา          สอบเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
    - Pump, Fan and Compressor             สอบเวลา        ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
    - Air conditioning and Refrigeration     สอบเวลา        ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
    - Boiler, Pressure Vessel and Piping   สอบเวลา        ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
    - Machine Design                                สอบเวลา        ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     - กลุ่มรายวิชามาตรฐาน   สอบเวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
                                        - มาตรฐานการติดตั้ง/ออกแบบระบบไฟฟ้า   สอบเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. ภาคีวิศวกรพิเศษ           - สาขาวิศวกรรมโยธา   สอบเวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
                                        - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   สอบเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
                                        - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
                                              กลุ่มรายวิชามาตรฐาน     สอบเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         
                                              มาตรฐานการติดตั้ง/ออกแบบระบบไฟฟ้า   สอบเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประกาศ  

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th


วันที่ : 11 ก.พ. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร