COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ประกาศวาระปฏิรูปวิศวกรไทย : โดย สำนักข่าวไทย19 เม.ย. 2019 16:43:36

 

สภาวิศวกร 19 เม.ย.-'สุชัชวีร์' นายกสภาวิศวกร สมัยที่7 ประกาศวาระปฏิรูปวิศวกรไทย ชี้ประเทศที่จะพัฒนา ก้าวกระโดดได้ต้องสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพวิศวกรให้โดดเด่น

  

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 เปิดตัวในโอกาสเริ่มวาระการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ว่าการทำงานต่อจากนี้ มีใน3 ประเด็นสำคัญคือ

1.จะให้การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา ทุกแห่งโดยให้บูรณาการ กันอย่างเข้มข้น และจะเริ่มทำทันที ซึ่งนอกจากในตำแหน่งนายกสภาวิศวกรแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)อีกด้วย 

2.ต่อจากนี้สภาวิศวกร จะทำหน้าที่ให้คำตอบกับสังคมในประเด็นปัญหาข้อสงสัยที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น เรื่องฝุ่นละอองขนาดจิ๋วพีเอ็ม2.5 เพื่อลดผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดต่อประชาชน ซึ่งเบื้องต้นนอกจากให้ความรู้แล้ว ยังมีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพฯ ปราศจากฝุ่นพิษ เช่นการประกาศสงครามกับรถควันดำ และให้รถข้าราชการทำตัวอย่างการปลอดควันดำก่อน เป็นต้น

3.สภาวิศวกร จะทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของรัฐบาล ในด้านการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ของประเทศ

 

นายกสภาวิศวกร ยังกล่าวว่าจะพยายามผลักดันให้การเรียนการสอนวิศวกรรมในประเทศไทย พัฒนาทัดเทียมในต่างประเทศ เพราะขณะนี้ถือว่าอัตราการผลิตวิศวกรไทย ยังน้อยมาก ปัจจุบันมีเพียง 300,000 คน ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากเหตุผลเด็กมาเรียนสาขาวิศวกรรมน้อยแล้ว คุณภาพและความเหลื่อมล้ำของแต่ละมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญ สภาวิศวกร จะร่วมผลักดันคุณภาพ ของวิศวกรไทยจากนี้ไป ยกตัวอย่างพื้นฐานที่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยจำเป็นต้องมี และควรทำได้เองในประเทศคือ 1.โครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบสาธารณูปโภค รถไฟฟ้าเป็นต้น  2.สิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเข้าช่วย 3.อุปกรณ์ ด้านการเกษตรต่างๆที่ทันสมัยรองรับการพัฒนา ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเป็นต้น.-สำนักข่าวไทย

 

ดูข่าวต้นฉบับ

https://tna.mcot.net/view/uomFsbv


วันที่ : 20 เม.ย. 2019